Προκηρύξεις

Προκήρυξη για την Επιλογή Ωφελουμένων (02/2019)

2019-12-16T11:48:38+02:006 Δεκεμβρίου, 2019|Προκηρύξεις|

Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιριών Μόνωσης (Π.Σ.Ε.Μ.) προσκαλεί τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα με εξαρτημένη σχέση εργασίας – ανεξαρτήτων κλάδου και μορφής απασχόλησης – να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για συμμετοχή στα προγράμματα κατάρτισης και πιστοποίησης του Π.Σ.Ε.Μ.  στα πλαίσια υλοποίησης της με τίτλο «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Εργαζομένων στον κλάδο Μονώσεων» με κωδ. ΟΠΣ (MIS) 5003012.Οι

Διακύρηξη Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για το Έργο: “Κατάρτιση και Πιστοποίηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων Εργαζομένων στον Κλάδο Μονόσεων” κωδ. ΟΠΣ (MIS) 5003012

2019-12-05T22:43:54+02:002 Ιουλίου, 2019|Προκηρύξεις|

Αριθμός Διακήρυξης: 01/2019 Αναθέτουσα Αρχή: ΠΑΝΕΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΜΟΝΩΣΗΣ (ΠΣΕΜ) Προϋπολογισμός: 1.200.000,00€ Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 76350 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.) Δημοσίευση Περίληψης Διακήρυξης Διακήρυξη Διεθνούς Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς Έντυπο Τεχνικής Προσφοράς Υπόδειγμα Βιογραφικού Σημειώματος Σας ενημερώνουμε ότι η Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών μετατίθεται από τις 29/7/2019

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Στελέχωση της Ομάδας Υλοποίησης του Έργου

2019-12-05T22:25:38+02:0019 Οκτωβρίου, 2018|Προκηρύξεις|

Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιριών Μόνωσης (Π.Σ.Ε.Μ.) προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους/ες να υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για συνεργασία για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Εργαζομένων στον κλάδο Μονώσεων» με κωδ. ΟΠΣ (MIS) 5003012. Η πράξη υλοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα | Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020», του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και η