Αριθμός Διακήρυξης: 01/2019
Αναθέτουσα Αρχή: ΠΑΝΕΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΜΟΝΩΣΗΣ (ΠΣΕΜ)
Προϋπολογισμός: 1.200.000,00€
Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 76350

Σας ενημερώνουμε ότι η Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών μετατίθεται από τις 29/7/2019 στις 02/08/2019