3η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Επιλογή Ωφελουμένων (01/2021)

Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιριών Μόνωσης (Π.Σ.Ε.Μ.) προσκαλεί τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα με εξαρτημένη σχέση εργασίας – ανεξαρτήτων κλάδου και μορφής απασχόλησης – να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για συμμετοχή στα προγράμματα κατάρτισης και πιστοποίησης του Π.Σ.Ε.Μ.  στα πλαίσια υλοποίησης της με τίτλο «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Εργαζομένων στον κλάδο Μονώσεων» με κωδ. ΟΠΣ (MIS) 5003012.

Η πρόσκληση αφορά αποκλειστικά σε εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα ανεξαρτήτως κλάδου οι οποίοι διαμένουν και εργάζονται στις περιφέρειες:

  • Ηπείρου
  • Ιονίων Νήσων
  • Πελοποννήσου
  • Βορείου Αιγαίου
  • Νοτίου Αιγαίου

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επιλέξουν μεταξύ τεσσάρων (4) προγραμμάτων κατάρτισης διάρκειας 90 ωρών το καθένα, τα οποία θα υλοποιηθούν εκτός ωραρίου εργασίας με τη μορφή της Σύγχρονης Τηλεκατάρτισης. Η ολοκλήρωση της παρακολούθησης γίνεται με τη συμμετοχή σε εξετάσεις πιστοποίησης των γνώσεων και δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν.

Μετά την ολοκλήρωση της παρακολούθησης, οι ωφελούμενοι λαμβάνουν επίδομα 5,00€/ώρα κατάρτισης.

Η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων διαρκεί από τις 24 Σεπτεμβρίου 2021 έως και τις 24 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 23:59. Η αίτηση συμμετοχής ολοκληρώνεται με την αποστολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών (βλ. Προκήρυξη §5.3) έως και τις 29 Οκτωβρίου 2021.

Σας ενημερώνουμε ότι η Νέα Καταληκτική Ημερομηνία Ηλεκτρονικής Υποβολής Αίτησης μετατίθεται για τις 3 Νοεμβρίου 2021 (23:59) και η Νέα Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Δικαιολογητικών για τις 10 Νοεμβρίου 2021