Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιριών Μόνωσης (Π.Σ.Ε.Μ.) προσκαλεί τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα με εξαρτημένη σχέση εργασίας – ανεξαρτήτων κλάδου και μορφής απασχόλησης – να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για συμμετοχή στα προγράμματα κατάρτισης και πιστοποίησης του Π.Σ.Ε.Μ.  στα πλαίσια υλοποίησης της με τίτλο «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Εργαζομένων στον κλάδο Μονώσεων» με κωδ. ΟΠΣ (MIS) 5003012.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επιλέξουν μεταξύ τεσσάρων (4) προγραμμάτων κατάρτισης διάρκειας 90 ωρών το καθένα, τα οποία θα υλοποιηθούν εκτός ωραρίου εργασίας. Η ολοκλήρωση της παρακολούθησης γίνεται με τη συμμετοχή σε εξετάσεις πιστοποίησης των γνώσεων και δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν.

Μετά την ολοκλήρωση της παρακολούθησης, οι ωφελούμενοι λαμβάνουν επίδομα 5,00€/ώρα κατάρτισης.

Η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων διαρκεί από τις 6 Δεκεμβρίου 2019 έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 23:59. Η αίτηση συμμετοχής ολοκληρώνεται με την αποστολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών (βλ. Προκήρυξη §5.3) έως και τις 9 Ιανουαρίου 2020.

Σας ενημερώνουμε ότι η Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής των Αιτήσεων της 02/2019 Προκήρυξης για την Επιλογή Ωφελουμένων μετατίθεται για τις 15/1/2020 (23:59)