2η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Επιλογή Ωφελουμένων (02/2020)

Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιριών Μόνωσης (Π.Σ.Ε.Μ.) προσκαλεί τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα με εξαρτημένη σχέση εργασίας – ανεξαρτήτων κλάδου και μορφής απασχόλησης – να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για συμμετοχή στα προγράμματα κατάρτισης και πιστοποίησης του Π.Σ.Ε.Μ.  στα πλαίσια υλοποίησης της με τίτλο «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Εργαζομένων στον κλάδο Μονώσεων» με κωδ. ΟΠΣ (MIS) 5003012.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επιλέξουν μεταξύ τεσσάρων (4) προγραμμάτων κατάρτισης διάρκειας 90 ωρών το καθένα, τα οποία θα υλοποιηθούν εκτός ωραρίου εργασίας με τη μορφή της Σύγχρονης Τηλεκατάρτισης. Η ολοκλήρωση της παρακολούθησης γίνεται με τη συμμετοχή σε εξετάσεις πιστοποίησης των γνώσεων και δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν.

Μετά την ολοκλήρωση της παρακολούθησης, οι ωφελούμενοι λαμβάνουν επίδομα 5,00€/ώρα κατάρτισης.

Η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων διαρκεί από τις 18 Δεκεμβρίου 2020 έως και τις 31 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 23:59. Η αίτηση συμμετοχής ολοκληρώνεται με την αποστολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών (βλ. Προκήρυξη §5.3) έως και τις 5 Φεβρουαρίου 2021.

Σας ενημερώνουμε ότι η Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής των Αιτήσεων της 02/2020 Προκήρυξης για την Επιλογή Ωφελουμένων μετατίθεται για τις 14/02/2021 (23:59)