Αριθμός Διακήρυξης: 01/2019
Αναθέτουσα Αρχή: ΠΑΝΕΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΜΟΝΩΣΗΣ (ΠΣΕΜ)
Προϋπολογισμός: 1.200.000,00€
Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 76350

Σας ενημερώνουμε ότι η νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών μετατίθεται για την Παρασκευή 02.08.2019 και ώρα 17:00 και η νέα ημερομηνία αποσφράγισης δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών για την Πέμπτη 08.08.2019 και ώρα 12:00.