Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιριών Μόνωσης (Π.Σ.Ε.Μ.) ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή υλοποιεί την πράξη «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων Εργαζομένων στον Κλάδο Μόνωσης» η οποία είναι ενταγμένη στο Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία 2014-2020» {ΕΠΑνΕΚ}.

Για τον λόγο αυτό καλεί εργαζομένους του ιδιωτικού τομέα (ανεξαρτήτως κλάδου και μορφής απασχόλησης), καθώς και εποχικά εργαζόμενους, για συμμετοχή σε δράσεις κατάρτισης και πιστοποίησης με στόχο την απόκτηση νέων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων που θα ενισχύσουν ουσιωδώς τη θέση τους στην αγορά εργασίας, την επαγγελματική τους κινητικότητα και την προοπτική βελτίωσης των όρων της απασχόλησής τους.

Ηλεκτρονική Υποβολή Αιτήσεων από 06/12/2019 έως 31/12/2019 και ώρα 23:59.

Αποστολή Δικαιολογητικών έως 09/01/2020.