Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιριών Μόνωσης (Π.Σ.Ε.Μ.) προσκαλεί τους/τις εργαζόμενους/ες του ιδιωτικού τομέα με εξαρτημένη σχέση εργασίας που κατοικούν και εργάζονται στις περιφέρειες Ηπείρου, Ιονίων Νήσων, Πελοποννήσου, Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου –ανεξαρτήτως κλάδου και μορφής απασχόλησης– να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για συμμετοχή στα προγράμματα κατάρτισης και πιστοποίησης του Π.Σ.Ε.Μ. στο πλαίσιο υλοποίησης του -συγχρηματοδοτούμενου από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση- έργου «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Εργαζομένων στον κλάδο Μονώσεων».

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να επιλέξουν μεταξύ τεσσάρων (4) προγραμμάτων κατάρτισης διάρκειας 90 ωρών το καθένα, τα οποία θα υλοποιηθούν εκτός του ωραρίου εργασίας τους μέσω τηλεκατάρτισης. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα θα ολοκληρωθούν με τη συμμετοχή των εργαζομένων σε εξετάσεις πιστοποίησης των γνώσεων και δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν και οι ωφελούμενοι/ες θα λάβουν επίδομα 5,00€/ώρα κατάρτισης.

Η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων γίνεται μέσω της ιστοσελίδας https://katartisipsem.gr/ και είναι ανοικτή από τις 24 Σεπτεμβρίου 2021 έως και τις 24 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 23:59. Η αίτηση συμμετοχής ολοκληρώνεται με την αποστολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών έως και τις 29 Οκτωβρίου 2021.