Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Σύναψη Σύμβασης με Υπεύθυνο Έργου της Πράξης:
«Κατάρτιση και Πιστοποίηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων Εργαζομένων στον κλάδο Μονώσεων», κωδ. ΟΠΣ (MIS) 5003012

Ε.Π. «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ | ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ | ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2014-2020»
Συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο & Εθνικούς Πόρους

Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιριών Μόνωσης (ΠΣΕΜ) ανακοινώνει
τα αποτελέσματα της Πρόσκλησης 01/2020 Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Σύναψη Σύμβασης με εξωτερικό συνεργάτη για τη θέση του Υπεύθυνου Έργου στο πλαίσιο Υλοποίησης της πράξης με τίτλο «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Εργαζομένων στον κλάδο Μονώσεων» και κωδ. ΟΠΣ (MIS) 5003012.