Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Στελέχωση Ομάδας Έργου στο πλαίσιο Υλοποίησης της Πράξης:
«Κατάρτιση και Πιστοποίηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων Εργαζομένων στον κλάδο Μονώσεων», κωδ. ΟΠΣ (MIS) 5003012

Ε.Π. «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ | ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ | ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2014-2020»
Συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο & Εθνικούς Πόρους

Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιριών Μόνωσης (ΠΣΕΜ) ανακοινώνει

τα οριστικά αποτελέσματα της Πρόσκλησης 1/2018 Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Στελέχωση Ομάδας Έργου στο πλαίσιο Υλοποίησης της πράξης με τίτλο «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Εργαζομένων στον κλάδο Μονώσεων» και κωδ. ΟΠΣ (MIS) 5003012.