Στόχος του Προγράμματος


Στόχος των προγραμμάτων κατάρτισης είναι οι ωφελούμενοι που θα συμμετάσχουν σε αυτά να αποκτήσουν νέες και επικαιροποιημένες γνώσεις και δεξιότητες, που θα έχουν άμεση και θετική επίπτωση στην ενίσχυση της επαγγελματικής τους ικανότητας. Για το σκοπό αυτό πέραν της κατάρτισης οι ωφελούμενοι θα πάρουν μέρος σε εξετάσεις πιστοποίησης αποκτηθέντων ικανοτήτων και δεξιοτήτων, μέσω αξιολόγησής τους από διαπιστευμένους φορείς Πιστοποίησης προσώπων, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024.

Περιγραφή του Προγράμματος Κατάρτισης


Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιρειών Μόνωσης (ΠΣΕΜ) έχει αναλάβει να υλοποιήσει, στα πλαίσια του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία 2014-2020» του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, Σχέδιο Δράσης για το έργο «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων Εργαζομένων στον Κλάδο Μόνωσης» (MIS 5003012).
Το έργο, το οποίο αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τον Απρίλιο του 2020, περιλαμβάνει επιδοτούμενα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης 1.000 εργαζομένων, διάρκειας 90 ωρών το καθένα στα θεματικά αντικείμενα

  • Οργάνωση εφαρμογής σύνθετων μονωτικών συστημάτων σε κτήρια και εγκαταστάσεις.
  • Παρεμβάσεις υγροθερμικής μόνωσης για εξοικονόμηση ενέργειας στα κτήρια.
  • Εφαρμογές σύγχρονων μεθόδων οργάνωσης εργοταξίου των έργων μόνωσης σε κτήρια και εγκαταστάσεις.
  • Σχεδιασμός εφαρμογών μόνωσης για την επίλυση σύνθετων υγροθερμικών προβλημάτων κτηριακής παθολογίας και την εξοικονόμηση ενέργειας.

Δελτία Τύπου

Προκηρύξεις


Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιρειών Μόνωσης (ΠΣΕΜ) έχει αναλάβει να υλοποιήσει, στα πλαίσια του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία 2014-2020» του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, Σχέδιο Δράσης για το έργο «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων Εργαζομένων στον Κλάδο Μόνωσης» (MIS 5003012).

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε τις σχετικές προκηρύξεις που αφορούν το συγκεκριμένο έργο.

Αίτηση Υποψήφιου Εργαζόμενου


Σύντομα θα αναρτηθεί ή φόρμα υποβολής αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα κατάρτισης και πιστοποίησης των μονωτών.

Βρείτε μας